Sprawy studenckie

 

 

Wybierz temat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Przepisy dotyczące pisania prac dyplomowych


 

 

 • rozmiar czcionki: 14;
 • odstępy między wierszami: 1,5;
 • znaków na stronie: 1800 /bez przypisów/;
 • ilość stron:  mininum 70 /bez wstępu, zakończenia, bibliografii/;
 • marginesy: lewy 3 cm, prawy 2cm.

 

Wróć na początekWzory 

Wróć na początek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego 

 • cztery egzemplarze pracy mgr + 1 egzemplarz z CD-ROM (w  tym   jeden   egzemplarz  z  adnotacją  promotora  pracy  na  temat  przyjęcia  pracy i sugerowanym recenzentem oraz oświadczenie autora pracy o samodzielnym jej napisaniu /na stronie drugiej pracy/);
 • formularze oceny pracy (pobrane z Sekretariatu Studium Teologii,  określające m. in. dzień, przybliżoną godzinę egzaminu, które wraz z pracami przyszły magistrant doręczy promotorowi i recenzentowi pracy);
 • pięć tez egzaminacyjnych od promotora pracy magisterskiej;
 • pięć zdjęć 45mm/65mm (w nie zaklejonej kopercie z opisem imion, nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia /w odmianie np. w Białymstoku/);
 • ksero dowodu osobistego (1 i 2 strona, lub tył i przód w powiększeniu do połowy A4);
 • indeks PWTW Sekcja św. Jana Chrzciciela S.T. i innej uczelni, jeśli w Studium Teologii kontynuowano naukę;
 • 180 zł (w momencie odbioru dyplomu – od 4 do 6 tygodni po egzaminu magisterskiego);
 • zwrot legitymacji studenckiej.

 

Wróć na początek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Podanie o zatwierdzenie tematuKażdy student, uczestnik seminarium naukowego, powinien złożyć podanie do Rady Wydziału Sekcji św. Jana Chrzciciela z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. Podanie powinno zawierać dane personalne studenta, temat pracy magisterskiej, nazwę seminarium naukowego i wskazanie promotora (który własnoręcznie parafuje podanie swojego studenta).

 

 

Wróć na początek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poprawne zakończenie pisania pracy magisterskiejStudent, który zaliczył VI rok studiów, a nie złożył egzaminu ex universa oraz nie napisał pracy magisterskiej otrzymuje absolutorium, traci prawa studenckie, zachowując jednak prawo - w ciągu pięciu lat - od złożenia egzaminu ex universa i do napisania i obrony pracy magisterskiej. Inne przypadki rozpatruje Rada Wydziału. Praca magisterska winna być złożona w Sekretariacie PWTW  w trzech egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy powinien zawierać adnotację Promotora o przyjęciu przez niego owej pracy oraz ewentualne sugestie co do recenzenta.

 

 

Wróć na początek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stypendia naukowe


 

Student ubiegający się o stypednium naukowe, powinien złożyć do sekretariatu następujący dokument:

Wniosek/informacja dotycząca stypednium naukowego

 

Wróć na początek