Sprawy studenckie - zakończenie pracy

 

 

Poprawne zakończenie pisania pracy magisterskiej


Student, który zaliczył VI rok studiów, a nie złożył egzaminu ex universa oraz nie napisał pracy magisterskiej otrzymuje absolutorium, traci prawa studenckie, zachowując jednak prawo - w ciągu pięciu lat - od złożenia egzaminu ex universa i do napisania i obrony pracy magisterskiej. Inne przypadki rozpatruje Rada Wydziału. Praca magisterska winna być złożona w Sekretariacie PWTW  w trzech egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy powinien zawierać adnotację Promotora o przyjęciu przez niego owej pracy oraz ewentualne sugestie co do recenzenta.

 

 

wróć do menu