• Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, kontynuujących kształcenie po ukończeniu szkoły średniej, jak i dojrzałych, uzupełniających wykształcenie zawodowe lub pragnących rozwijać własne zainteresowania.
Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie. Studia teologiczne pozwalają poznać fascynujący świat refleksji filozoficzno-teologicznej chrześcijaństwa oraz wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, a także pomagają rozeznać własne powołanie oraz przygotowują do aktywnego i odpowiedzialnego wypełnienia funkcji świadka Chrystusa i świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

  • Co oferujemy?

Instytut Teologiczny w Białymstoku oferuje: 6-letnie studia magisterskie, 2-letnie studia podyplomowe, 2-letnie studium teologii dla świeckich, 2-letnie studia nad rodziną oraz roczne studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Studia magisterskie kończą się egzaminem z teologii (tzw. egzamin ex universa theologiae) oraz egzaminem magisterskim (obroną pracy magisterskiej). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia Podyplomowe kończą się otrzymaniem suplementu potwierdzającego odbycie wyznaczonego programem przedmiotów.

Studium teologii dla świeckich kończy się otrzymaniem dokumentu potwierdzającego odbycie wyznaczonego programem przedmiotów.

Ukończenie studium Życia Rodzinnego umożliwia: metodyczne przygotowanie do wspierania rodzin w realizacji ich powołania, przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa, przygotowanie do posługi w kursach przedmałżeńskich, podjęcie pracy w charakterze doradcy rodzinnego w katolickich poradniach.

Studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. kończy się otrzymaniem misji do sprawowania tejże posługi.

  • Co po studiach? (profil absolwenta)

Tytuł magistra teologii o specjalności katechetyka uprawnia absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych uprawnia również do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich etapach edukacyjnych.

Absolwenci teologii mogą pełnić kompetentnie funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Są oni przygotowani także do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej.

Ukończenie studiów teologicznych pozwala również podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz portalach internetowych. Absolwent może także działać aktywnie w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak: edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

  • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

  • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

2-letnie

OPIS STUDIÓW

Celem Podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, historii Kościoła) w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin (moduł I).

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i katechetyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin (moduł II + moduł III) oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (moduł V).

W przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne – nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów katechetycznych, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin w powiązaniu z pozytywnie ocenioną praktyką katechetyczną w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin (moduł IV).

  • Czas trwania:

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

  • Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia kolegium teologicznego, ukończyły studia I stopnia na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej, a także II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż teologia.

  • Sylwetka absolwenta

Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia, z wyjątkiem szkół specjalnych zgodnie z porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku. Uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 02.08.2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Kwalifikacje do nauczania religii w szkołach/przedszkolach:

  • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż teologia oraz ukończyła podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów

  • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentem studiów na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

  • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) posiada dyplom ukończenia studiów w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej.

Studia I stopnia Nauk o Rodzinie

Roczny kurs dokształcający z Nauk o Rodzinie