Sprawy studenckie - dokumenty

 

 

Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego


  • cztery egzemplarze pracy mgr + 1 egzemplarz z CD-ROM (w  tym   jeden   egzemplarz  z  adnotacją  promotora  pracy  na  temat  przyjęcia  pracy i sugerowanym recenzentem oraz oświadczenie autora pracy o samodzielnym jej napisaniu /na stronie drugiej pracy/);
  • formularze oceny pracy (pobrane z Sekretariatu Studium Teologii,  określające m. in. dzień, przybliżoną godzinę egzaminu, które wraz z pracami przyszły magistrant doręczy promotorowi i recenzentowi pracy);
  • pięć tez egzaminacyjnych od promotora pracy magisterskiej;
  • pięć zdjęć 45mm/65mm (w nie zaklejonej kopercie z opisem imion, nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia /w odmianie np. w Białymstoku/);
  • ksero dowodu osobistego (1 i 2 strona, lub tył i przód w powiększeniu do połowy A4);
  • indeks PWTW Sekcja św. Jana Chrzciciela S.T. i innej uczelni, jeśli w Studium Teologii kontynuowano naukę;
  • 180 zł (w momencie odbioru dyplomu – od 4 do 6 tygodni po egzaminu magisterskiego);
  • zwrot legitymacji studenckiej.

 

wróć do menu